Management & Personnel

ผู้บริหาร

Read More

สำนักงานหอสมุดกลาง

Read More

ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

Read More

ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Read More

ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ

จุฑามาศ ถึงนาค

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ

ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ

งานบริการสารสนเทศ

ณัฐดินี ชมภูเอี่ยม

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนหัวหน้างานบริการสารสนเทศ

หรรษา การเวก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นพดล เอกผาชัยสวัสดิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

สุภมาศ ศรีโนนม่วง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

วชิรา ลีนา

นักวิชาการอุดมศึกษาปฎิบัติการ

ศิริรัตน์ ไชยพงษ์

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

สุจิตรา สำราญใจ

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

กวินญา มาศภูมิ

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นุชดา ปานทอง

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปปฏิบัติการ

วินัย ทองธรรมชาติ

พนักงานซ่อมเอกสาร

ภัคพร ทองธรรมชาติ

พนักงานสถานที่

สาธิต อ่อนประสพ

พนักงานสถานที่

ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ

งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

จันทร์ฉาย แสงทองศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและนวัตกรรม

นิรัตน์ บุตรเคน

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน

พรทิพย์ สมฤทธิ์

นักเอกสารสารสนเทศชำนาญการ

นาริสา ทับทิม

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ไพวรินทร์ สืบบุก

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ขจาริน พริ้งพัฒนพงษ์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

มติมนต์ รื่นรวย

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

ปรวรรณ อ่อนดี

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นราพันธ์ บุญประคอง

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ดารา อยู่ยงสิทธ์

พนักงานซ่อมเอกสาร