NOGIVE2022-250465

NO GIFT POLICY งดรับ งดให้

NO GIFT POLICY งดรับ งดให้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส หรือลดโอกาสในการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบาย งดรับ/งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ว ...

Focus-group-220465

เข้าร่วมกิจกรรม Focus Group

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมกิจกรรม Focus Group สำนักหอสมุดกลาง ขอเรียนเชิญคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมกิจกรรม(Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการและการพัฒนางาน ของสำนักหอสมุดกลาง ผ่านการสนทนากลุ่ ...

SUT-110465

ประกาศปิดบริการหอสมุดวังท่าพระ

ประกาศปิดบริการหอสมุดวังท่าพระ ประกาศปิดบริการหอสมุดวังท่าพระ • วันที่ 13–15 เมษายน 2565 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ • เปิดบริการวันที่ 18 เมษายน 2565 ________________________ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : www.facebook.com/sulibrary Webs ...