NOGIVE2022-250465

NO GIFT POLICY งดรับ งดให้

NO GIFT POLICY งดรับ งดให้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส หรือลดโอกาสในการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบาย งดรับ/งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ว ...