สำนักหอสมุดกลางขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้งานโปรแกรม EndNote X8 เพื่อการจัดเก็บและจัดการรายการบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงที่ต้องใช้ในงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือรายงาน

endnote

การใช้งานโปรแกรม EndNote
1) โปรแกรม EndNote นี้ เป็นสิทธิใช้งาน (Site license) เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น
2) ไม่นำโปรแกรมไปเผยแพร่ หรือแจกจ่ายให้บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด
3) ดาวน์โหลดโปรแกรมได้เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่เป็นสมาชิก SU-Net (..........@su.ac.th)
4) หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานหรือการดาวน์โหลด สามารถสอบถามได้ที่
• งานบริการ หอสมุดสาขา วังท่าพระ โทรศัพท์ : 02-223-5219 หรือโทรศัพท์ 02-623-6115 ต่อ 1142 - 3
• งานบริการสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ โทรศัพท์ : 034-253910-17 ต่อ 21120 หรือ email : sus.ref2011@gmail.com
• งานบริการ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โทรศัพท์ : 032 594043-50 ต่อ  41550

 agree