OPAC

 

Renew

 

ตรวจสอบข้อมูลการยืม/ยืมต่อ/preferred search

<<วิธีการยืมหนังสือต่อ>>

One Search

Su logo

Search EBSCO Discovery Service @ Silpakorn University


Keyword Title Author

PULINET Sharing

ThaiLISlogo

Search PULINET Catalog sharing:


Keyword Title Author

ข่าวประชาสัมพันธ์

tu        temple       newdesign 01

 ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก               ฐานข้อมูลวัดในกรุงเทพฯ          ห้องอนุสรณ์ ศ.เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ

 

sound          artclip          artist

ห้องสมุดเสียง                            ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวศิลปะ         ฐานข้อมูลศิลปินไทยร่วมสมัย
                                              พ.ศ. 2519 -2548

 

cover          photo          posters

คอลเลกชันปกหนังสือ                 ฐานข้อมูลภาพถ่าย                      ฐานข้อมูลโปสเตอร์นิทรรศการศิลปะ

 

rattanagosin          su-gallery          thesis

ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์        ฐานข้อมูลภาพเก่า มศก.                ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มออนไลน์

                                            (SU Gallery)