OPAC

 

Renew

 

ตรวจสอบข้อมูลการยืม/ยืมต่อ/preferred search

<<วิธีการยืมหนังสือต่อ>>

One Search

Su logo

Search EBSCO Discovery Service @ Silpakorn University


Keyword Title Author

PULINET Sharing

ThaiLISlogo

Search PULINET Catalog sharing:


Keyword Title Author

ข่าวประชาสัมพันธ์

Images18.jpgImages24.jpgImages27.jpgImages33.jpgImages34.jpgImages35.jpgImages6.jpg

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการเสวนา เรื่อง ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง : การก้าวสู่ตำแหน่งบรรณารักษ์เชี่ยวชาญพิเศษ โดย นางกาญจนา สุคนธมณี ตำแหน่งบรรณารักษ์เชี่ยวชาญ ข้าราชการบำนาญ อดีตหัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 14.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์