OPAC

 

Renew

 

ตรวจสอบข้อมูลการยืม/ยืมต่อ/preferred search

<<วิธีการยืมหนังสือต่อ>>

One Search

Su logo

Search EBSCO Discovery Service @ Silpakorn University


Keyword Title Author

PULINET Sharing

ThaiLISlogo

Search PULINET Catalog sharing:


Keyword Title Author

ข่าวประชาสัมพันธ์

Images0.jpgImages1.jpgImages2.jpgImages3.jpg

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรในห้องสมุด เรื่อง การบริการลูกค้าสัมพันธ์ในงานห้องสมุด บรรยายโดย คุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการส่วนงานห้องสมุดมารวย วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2560 ห้องประชุมชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร