OPAC

 

Renew

 

ตรวจสอบข้อมูลการยืม/ยืมต่อ/preferred search

<<วิธีการยืมหนังสือต่อ>>

One Search

Su logo

Search EBSCO Discovery Service @ Silpakorn University


Keyword Title Author

PULINET Sharing

ThaiLISlogo

Search PULINET Catalog sharing:


Keyword Title Author

ข่าวประชาสัมพันธ์

Images1.jpgImages2.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดี มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1302 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

รายนามบุคลากรสำนักหอสมุดกลางที่ได้รับรางวัล

1. เหรียญทอง กระโดดไกล อายุ 35-39 ปี ได้แก่ นายพิชิต ผลอุดม
2. เหรียญทอง แบดมินตันประเภทบุคคลชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป ได้แก่ นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ์
3. เหรียญเงิน วิ่ง 100 เมตรชาย อายุ 35-39 ปี ได้แก่ นายพิชิต ผลอุดม
4. เหรียญเงิน วิ่ง 200 เมตรชาย อายุ 35-39 ปี ได้แก่ นายพิชิต ผลอุดม
5. เหรียญทองแดง แบดมินตันชายคู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป ได้แก่ นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ์
6. เหรียญทองแดง เดินไกล 3,000 เมตร ได้แก่ นางรัชนีวรรณ จันทร์สนธิ
7. เหรียญทองแดง ตระกร้อทีมชุด ได้แก่ นายศักดา ใหญ่แก่นทราย และนายสุภาพ เบ็ญจวรรณ์