OPAC

 

Renew

 

ตรวจสอบข้อมูลการยืม/ยืมต่อ/preferred search

<<วิธีการยืมหนังสือต่อ>>

One Search

Su logo

Search EBSCO Discovery Service @ Silpakorn University


Keyword Title Author

PULINET Sharing

ThaiLISlogo

Search PULINET Catalog sharing:


Keyword Title Author

ข่าวประชาสัมพันธ์


แนะนำการใช้งาน One Search

 


การสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลของหอสมุด Web OPAC

 


การยืมหนังสือ

 


รายละเอียดการยืม/การยืมหนังสือต่อ

 


Preferred Search

 


บริการวารสาร

 


บริการสื่อโสตทัศน์


book-one-search
คู่มือการใช้งาน One Search