OPAC

 

Renew

 

ตรวจสอบข้อมูลการยืม/ยืมต่อ/preferred search

<<วิธีการยืมหนังสือต่อ>>

One Search

Su logo

Search EBSCO Discovery Service @ Silpakorn University


Keyword Title Author

PULINET Sharing

ThaiLISlogo

Search PULINET Catalog sharing:


Keyword Title Author

สุมาลี วาทีหวาน
สุมาลี วาทีหวาน
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

งานบริการ

ลินดา อยู่สูง
ลินดา อยู่สูง
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการ

สุจิตรา สำราญใจ
สุจิตรา สำราญใจ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ศิวพร ทรัพย์มา
ศิวพร ทรัพย์มา
นักเอกสารสนเทศ
งานวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
สุมาลี วาทีหวาน
สุมาลี วาทีหวาน
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด


งานโสตทัศนศึกษา

ลินดา อยู่สูง
ลินดา อยู่สูง
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

จักรกริช อมศิริ
จักรกริช อมศิริ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานธุรการ

สุมาลี วาทีหวาน
สุมาลี วาทีหวาน
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ

นารีรัตน์ บำรุงผล
นารีรัตน์ บำรุงผล
นักบริหารงานทั่วไป

นิศากร ทรศัพท์
นิศากร ทรศัพท์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ธิดาภรณ์ สินสอน
ธิดาภรณ์ สินสอน
พนักงานสถานที่

ศรีนวล มังสา
ศรีนวล มังสา
พนักงานสถานที่

ธันทวัช ทองแท่ง
ธันทวัช ทองแท่ง
พนักงานสถานที่