OPAC

 

Renew

 

ตรวจสอบข้อมูลการยืม/ยืมต่อ/preferred search

<<วิธีการยืมหนังสือต่อ>>

One Search

Su logo

Search EBSCO Discovery Service @ Silpakorn University


Keyword Title Author

PULINET Sharing

ThaiLISlogo

Search PULINET Catalog sharing:


Keyword Title Author

วิไลรักษ์ แก้ววิไล
วิไลรักษ์ แก้ววิไล
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

ปัญญา พูพะเนียด
ปัญญา พูพะเนียด
นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ

อินทรา อินทร์ตามา
อินทรา อินทร์ตามา
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

โชคชัย สวนแก้ว
โชคชัย สวนแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร