OPAC

 

Renew

 

ตรวจสอบข้อมูลการยืม/ยืมต่อ/preferred search

<<วิธีการยืมหนังสือต่อ>>

One Search

Su logo

Search EBSCO Discovery Service @ Silpakorn University


Keyword Title Author

PULINET Sharing

ThaiLISlogo

Search PULINET Catalog sharing:


Keyword Title Author

อาทิตา นกอยู่
อาทิตา นกอยู่
เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง

งานบริหารและธุรการ

อาทิตา นกอยู่
อาทิตา นกอยู่
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

ไม่มีรูป
จุฬาพร พุทธิพงษ์ธนกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

มีชัย วุฒิไกรบัณฑิต
มีชัย วุฒิไกรบัณฑิต
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานการเงินและพัสดุ

วรารัตน์ วีรเดชกำพล
วรารัตน์ วีรเดชกำพล

หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

รัชนีวรรณ จันทร์สนธิ
รัชนีวรรณ จันทร์สนธิ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

อรพรรณ จั่นเพ็ชร์
อรพรรณ จั่นเพ็ชร์

นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

บุณฑริกา เอกพรพิศิษฐ์
บุณฑริกา เอกพรพิศิษฐ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

งานวางแผนและประชาสัมพันธ์

สมภพ สุขดี
สมภพ สุขดี
หัวหน้างานวางแผนและประชาสัมพันธ์

สายันต์ พวงสุวรรณ
สายันต์ พวงสุวรรณ
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

พรชัย กุศลพลาเลิศ
พรชัย กุศลพลาเลิศ
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ