OPAC

 

Renew

 

ตรวจสอบข้อมูลการยืม/ยืมต่อ/preferred search

<<วิธีการยืมหนังสือต่อ>>

One Search

Su logo

Search EBSCO Discovery Service @ Silpakorn University


Keyword Title Author

PULINET Sharing

ThaiLISlogo

Search PULINET Catalog sharing:


Keyword Title Author

bullet-points-tick-green นโยบายคุณภาพของสำนักหอสมุดกลาง

bullet-points-tick-green รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักหอสมุดกลาง

bullet-points-tick-green สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของหอสมุด

 bullet-points-tick-green ข้อมูลการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559

bullet-points-tick-green เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 (สกอ.)

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2552

ปีการศึกษา 2551

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2549

 ปีการศึกษา 2548