facebook
twitter
logotype
img1
img2
img3

วารสารหน้าจั่ว

ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2547 

ปก คำนำ สารบัญ ปกหลัง

 

บทความ

 

ช้าง : สัตว์ที่มนุษย์ยกย่อง

          ผาสุข  อินทราวุธ

4

พุทธปรางค์ : ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมนุคต้นสยามประเทศ

          สถาพร  อรุณวิลาศ

14

ความสับสนในงานสถาปัตยกรรมไทย

          สมใจ  นิ่มเล็ก

22

ระเบียบวิธีและการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีในปัจจุบัน

          วนิดา  พึ่งสุนทร

32

วิทยานิพนธ์

 

การศึกษาสัดส่วนเรือนมงคลสูตร ตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา

A Study on the Proportion of Vernacular House in Koa Yo Songkhla Province

          ณัฐนีภรณ์  น้อยเสงี่ยม

52

การศึกษาวัฒนธรรมการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทยจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา

          รสิตา  สินเอกเอี่ยม

76

การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์วัดในชุมชนริมคลองอ้อม จังหวัดนนทบุรี

A Conservation Study for Temples of Communities along Klong Aom Nonthaburi Province

          มยุรี  สุภังคนาช

100

บันทึกศิลปและโบราณคดีในประเทศไทย

 

เรื่องการขุดแต่งวัดพระเมรุ บทความนำเสนอ...เสียดายวัดพระเมรุ

          เสนอ  นิลเดช

122

สัมภาษณ์

 

บทสัมภาษณ์ศิลปินแห่งชาติ อ.วนิดา  พึ่งสุนทร

136

 

blue-up-arrow