facebook
twitter
logotype
img1
img2
img3

วารสารหน้าจั่ว

ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

ฉบับที่ 6 กันยายน 2552 - สิงหาคม 2553

ปก คำนำ สารบัญ บทบรรณาธิการ ปกหลัง

 

ณ ที่นี้ ไม่มี "ความเสื่อม" : ถนนราชดำเนิน พ.ศ. 2484-2488

          พินัย  สิริเกียรติกุล

8

สัญลักษณ์พานรัฐธรรมนูญกับประติมานวิทยาการเมืองในเขตวัฒนธรรมล้านนา พ.ศ. 2475-2490

          ว่าที่ ร้อยตรี ชาญคณิต  อาวรณ์

52

มณฑป วัดศรีชุม : มุมมองใหม่

          ปิแอร์  ปิชาร์ด

70

การจัดการ "พื้นที่เมือง" เพื่อสร้าง "พื้นที่ประเทศไทย" ทศวรรษ 2500

          ภิญญพันธุ์  พจนะลาวัณย์

104

พัฒนาการของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูน้ำหลาก : พื้นที่ศึกษา บ้านเกาะหงษ์ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

          ปรียานุช  คำสนอง

134

คลองแสนแสบ : ความสำคัญในฐานะเส้นทางเดินทัพไทย-กัมพูชา

          ดร.ศานติ  ภักดีคำ

164

การเข้าบากไม้สกุลช่างเพชรบุรี

          บัญชา  ชุ่มเกษร

182

สถาปัตยกรรมไทย : การสร้างสรรค์จากมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น

          ประกิจ  ลัคนผจง

200

ศูนย์ข้อมูลสถาปัตยกรรมไทย

          ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

224

 

blue-up-arrow