facebook
twitter
logotype
img1
img2
img3

วารสารหน้าจั่ว

ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

ฉบับที่ 7 กันยายน 2553 - สิงหาคม 2554

ปก คำนำ สารบัญ บทบรรณาธิการ ปกหลัง

 

ต้นกำเนิด "มณฑล" ของกรุงเทพฯ

          ดร.เอ็ดเวิร์ด แวน รอย

1

แบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของพุทธเจดีย์ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          สุวิทย์  เลิศวิมลศักดิ์

19

สมณสาส์นการเมือง กัมพูชา-สยาม-ฝรั่งเศสของพระอมราภิรักขิต (อมโร เกิด) ถึงสมเด็จพระสุคนธาธิบดี (ปาน) พระสังฆราชเมืองเขมร

          อาจารย์ ดร.ศานติ  ภักดีคำ

63

ภูมิหลังการตั้งถิ่นฐานกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว และการเคลื่อนย้ายสู่ประเทศไทย

          อาจารย์ ดร.เกรียงไกร  เกิดศิริ

83

การเปลี่ยนถ่ายสัมภาระทางวัฒนธรรมของชาวพวน : จากเชียงขวางสู่ลุ่มน้ำภาคกลางของไทย

          ศาสตราจารย์อรศิริ ปาณินท์

133

การกลายรูปในเรือนลาวโซ่ง

          รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ  อินพันทัง

167

สิมอีสาน...จากวาทกรรมถึงบทวิเคราะห์ : แผนผัง ที่ว่าง รูปด้าน รูปทรง และการดำรงอยู่

          อาจารย์ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์

189

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชาวสวนจังหวัดสมุทรสงครามตอนบน (ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา และตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที)

          รองศาสตราจารย์สุภาภรณ์  จินดามณีโรจน์

217

"แย้งย้อน สู่ งูกินหาง" ไดอะแกรมพลวัตแนวคิดเชิงองก์รวมขององค์/กาลเทศะ/ปฏิบัติการ

          อาจารย์ศรันย์  สมันตรัฐ

257

การปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ เพื่อการใช้สอยในบริบทใหม่อย่างสร้างสรรค์ กรณีศึกษาการปรับปรุงอาคารเควกเกอร์ ไฟเออร์ส (Quaker Friar's) เมืองบริสโทล ประเทศอังกฤษ

          อาจารย์พีรยา  บุญประสงค์ 

279

พัฒนาการแนวความคิดเรื่องเอกลักษณ์ของชาติในงานสถาปัตยกรรม : การประกวดแบบรัฐสภาแห่งใหม่ พ.ศ. 2552

          ชมชน  ฟูสินไพบูลย์ และ ฮิโรชิมา  ทาเกยามา

309

 

blue-up-arrow