Home บทความ

ระเบียงภาพ


บทความ

  

1138530792   การบอกรับวารสารฉบับพิมพ์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดย นางสาวอัมพร

     อู่รัชตมาศ บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

1138530838   รูปแบบของวารสาร : คุณค่าที่ต้องทบทวน โดย นางวราภรณ์  แดงช่วง บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย

     เกษตรศาสตร์

 

1138530792   สองทศวรรษแห่งความร่วมมือ โดย นางเบญจา  รุ่งเรืองศิลป์ บรรณารักษ์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      (ที่มา: เบญจา  รุ่งเรืองศิลป์. สองทศวรรษแห่งความร่วมมือ. ใน  การสัมมนาเรื่องลิขสิทธิ์ในงานห้องสมุดและศูนย์

       สารสนเทศ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543) : หน้า 157-188)

 

 

 

 


 

 

 

 

  pen13