Home ข้อมูลคณะทำงาน ทำเนียบนาม

ระเบียงภาพ


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ชื่อหน่วยงาน สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ  239  ถ.ห้วยแก้ว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200
โทรศัพท์ 0-5394-4501
โทรสาร 0-5322-2766
ผู้อำนวยการ         นางสาววรารักษ์  พัฒนเกียรติพงศ์
ชื่อสายงานวารสาร

งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ

 

ลักษณะงาน ผู้รับผิดชอบ/E-mail โทรศัพท์

งานจัดหาวารสารภาษาไทย

นางสาภิญญาพัชญ์  ญานะคำ

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  และ

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

0-5394-4546

งานจัดหาวารสารภาษาต่างประเทศ

และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวภิญญาพัชญ์  ญานะคำ

0-5394-4546

งานดรรชนีวารสาร

นางกชพร  ศรีพรรณ์

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวดวงฤทัย  ณ ทุ่งฝาย

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

0-5394-4519


0-5394-4536


งานดรรชนีหนังสือพิมพ์

นางกชพร  ศรีพรรณ์

นางสาวดวงๆทัย  ณ ทุ่งฝาย

0-5394-4519

0-5394-4536

 

ชื่อซอฟต์แวร์งานห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC (Millennium Version)

สืบค้นข้อมูลในระบบเครือข่ายจาก    

     เว็บไซต์ของห้องสมุด   

  

     ข้อมูลที่สืบค้นได้
  • รายชื่อวารสารภาษาต่างประเทศ และ Holdings
  • รายชื่อวารสารภาษาไทยฉบับปัจจุบัน และ Holding
  • ดรรชนีวารสาร และดรรชนีหนังสือพิมพ์

 

รายนามคณะทำงาน ตำแหน่ง

นางสาวภิญญาพัชญ์  ญานะคำ

นางกชพร  ศรีพรรณ์

บรรณารักษ์                                       

บรรณารักษ์

 

รายนามผู้แทนคณะทำงาน

      -

                                                                                 home