Home ข้อมูลคณะทำงาน ทำเนียบนาม

ระเบียงภาพ


มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ชื่อหน่วยงาน สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
สถานที่ติดต่อ  140  ถนนกาญจนวนิช  ต.เขารูปช้าง อ.เมือง  จ.สงขลา   90000 
โทรศัพท์ 0-7431-1885-7 ต่อ 5207
โทรสาร 0-7444-3905   
ผู้อำนวยการ        

ดร. วิสิทธิ์  บุญชุม

ชื่อสายงานวารสาร        -

 

ลักษณะงาน ผู้รับผิดชอบ/E-mail โทรศัพท์

งานบริการวารสารและ

หนังสือพิมพ์

นางสาวขวัญชนก  วิริยกุลโอภาศ

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

0-7431-1885-7   ต่อ 5207
งานจัดหาวารสาร

นางจิตติมา  ดำชู

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

0-7431-1885-7   ต่อ 5207
งานลงทะเบียนวารสาร นางจิตติมา  ดำชู 0-7431-1885-7   ต่อ 5207

งานดรรชนีวารสาร

 

นางจิตติมา  ดำชู

นางละอองดาว เหล่าแก้ว

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางวิมล  ถิรสัตยวงศ์

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

0-7431-1885-7   ต่อ 5207

0-7431-1885-7   ต่อ 5313

 

 

0-7431-1885-7   ต่อ 5313 

 

งานบริการวารสารล่วงเวลา นางสาวขวัญชนก  วิริยกุลโอภาศ 0-7431-1885-7  ต่อ 5207

 

ชื่อซอฟต์แวร์งานห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

สืบค้นข้อมูลในระบบเครือข่ายจาก    

     เว็บไซต์ของห้องสมุด   

 

http://www.lib.tsu.ac.th/ 

     ข้อมูลที่สืบค้นได้
  • รายชื่อวารสาร 
  • ดรรชนีวารสาร และสารบัญ                             

 

รายนามคณะทำงาน ตำแหน่ง

นางสาวขวัญชนก  วิริยกุลโอภาศ        

นางจิตติมา  ดำชู 

บรรณารักษ์

พนักงานห้องสมุด                                      

 

รายนามผู้แทนคณะทำงาน

          -

 

                                                                                 home