Home ข้อมูลคณะทำงาน ทำเนียบนาม

ระเบียงภาพ


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ชื่อหน่วยงาน สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ติดต่อ  ถนนพระจันทร์  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200
โทรศัพท์ 0-2613-3540, 0-2613-3541
โทรสาร 0-2623-5173
ผู้อำนวยการ         นางศรีจันทร์  จันทร์ชีวะ
ชื่อสายงานวารสาร
  • ฝ่ายวารสาร  (จัดหา ลงทะเบียน และดรรชนีวารสาร)
  • ฝ่ายพัฒนาวัสดุสารนิเทศ (จัดหาฐานข้อมูล)
  • ห้องสมุดสาขา (บริการวารสาร)
  • ฝ่ายสงวนรักษาวัสดุสารนิเทศ  (วัสดุย่อส่วนและดิจิทัล)

 

ลักษณะงาน ผู้รับผิดชอบ/E-mail โทรศัพท์
งานจัดหา

นางสาวนพวรรณ  วัฒนะนนท์

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวขวัญชนก  สถาพรพิบูลย์

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวภาวนา  วัชรเสถียร

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

0-2613-3524

 

0-2613-3524

 

0-2613-3541

งานลงทะเบียนวารสาร

นางสาววนิดา  วารีเศวตสุวรรณ

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ,

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวภาวนา วัชรเสถียร

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

0-2613-3540


0-2613-3541

งานบริการ/เย็บเล่มวารสาร/

วัสดุย่อส่วน

 

ห้องสมุดสาขา

 

 

งานวัสดุดิจิทัล

นางสาวฐิติมา  หิรัญเวชยางกูร

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

0-2163-3552


 

ชื่อซอฟต์แวร์งานห้องสมุดอัตโนมัติ HORIZON

สืบค้นข้อมูลในระบบเครือข่ายจาก    

     เว็บไซต์ของห้องสมุด   

 

http://library.tu.ac.th/

     ข้อมูลที่สืบค้นได้
  • รายชื่อวารสารและ Holdings
  • ดรรชนีวารสารและหนังสือพิมพ์ภาษาไทย (2534-)          
  • วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journal)

 

รายนามคณะทำงาน ตำแหน่ง

นางสาววนิดา  วารีเศวตสุวรรณ

บรรณารักษ์                                            

 

รายนามผู้แทนคณะทำงาน

          -

 

                                                                                   home