Home ข้อมูลคณะทำงาน ทำเนียบนาม

ระเบียงภาพ


มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ชื่อหน่วยงาน สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ติดต่อ  ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000
โทรศัพท์ 0-5526-1052
โทรสาร 0-5526-1049
ผู้อำนวยการ         รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา  จีนาพงษา
ชื่อสายงานวารสาร ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

 

ลักษณะงาน ผู้รับผิดชอบ/E-mail โทรศัพท์

จัดซื้อวารสารภาษาไทยและ

  วารสารภาษาต่างประเทศ

 

นางจิราภรณ์ ไทยโกษา

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   และ

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

0-5596-2617         

งานจัดทำดรรชนีวารสาร จุลสารนางสาวรัชวรรณ  นัดสันเทียะ

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   และ

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

0-5596-2638
งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ นางสาววิไล  รัตนาภรณ์ 0-5596-2626

 

ชื่อซอฟต์แวร์งานห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC

สืบค้นข้อมูลในระบบเครือข่ายจาก    

     เว็บไซต์ของห้องสมุด   

 

http://www.lib.nu.ac.th/

     ข้อมูลที่สืบค้นได้
  • รายชื่อวารสารและ Holdings
  • ดรรชนีวารสารภาษาไทย
  • กฤตภาคออนไลน์                                   

 

รายนามคณะทำงาน ตำแหน่ง

นางสาวรัชวรรณ  นัดสันเทียะ

นางจิราภรณ์  ไทยโกษา 

บรรณารักษ์

บรรณารักษ์                             

 

รายนามผู้แทนคณะทำงาน

          -

 

                                                                                    home