Home สารจากประธาน

ระเบียงภาพ


สารจากประธาน

 

สารจากประธานคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

 

 

                 ในนามของตัวแทนคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  เราในฐานะเป็นหนึ่งใน 6 ของคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการจัดหา การใช้วารสารและเอกสารร่วมกัน จัดทำและเผยแพร่เอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานวารสารและเอกสาร และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวารสารและเอกสารของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 ausanee mu 

                  ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา คณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสารได้จัดประชุมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีสถาบันต่างๆ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีที่เราได้กำหนดขึ้น กิจกรรมต่างๆ ที่เราได้ทำร่วมกัน ได้แก่ การศึกษา ดูงาน เยี่ยมชมห้องสมุดต่างๆ การนำเสนอผลงานวิจัย การบรรยาย สาธิตการใช้โปรแกรมต่างๆ ตลอดจนการอบรม สัมมนา ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรด้านวารสารและเอกสารเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ เรายังได้มีผลงานในด้านต่างๆ อีกเป็นจำนวนไม่น้อย ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมผลงาน กิจกรรม รวมถึงภาพกิจกรรมต่างๆ ของเราได้จากเว็บไซต์แห่งนี้

  

                  ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ

 

 

                                                                                     นางสาวอุษณีย์  เพ็งเที่ยง

                                                                         ประธานคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร

                                                                                   ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

                                                                                 ประจำปี พ.ศ. 2559-2560

                                                                                             fly02