Home รายงานการประชุม

ระเบียงภาพ


รายงานการประชุม

 • 2559
    1185369223 ครั้งที่ 1/2559 » ไฟล์สรุปการประชุมเรื่อง "แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการ
                          ดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม" คลิกที่นี่ UCTAL
                                มหาวิทยาลัยพะเยา
 • 2558

 • 2557
    1185369223 ครั้งที่ 1/2557 » ไฟล์บรรยายหัวข้อ  "Customer Behaviour Analytic" โดย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ
                             ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่ Customer Behavior
    1185369223 ครั้งที่ 2/2557 » ไฟล์บรรยายหัวข้อ "การจัดทำบรรณานุกรมวารสารในฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
                             (Union Catalog)"  โดย นายพิเชฐ มุกสิกพันธ์ คณะทำงานดำเนินงานโครงการพัฒนา
                             เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thai List)  คลิกที่นี่ Union Catalog

 
 • 2555

 • 2554
     1185369150  ครั้งที่ 1/2554  »  ไฟล์บรรยายของนางสาวสุนทรี  รสสุธาธรรม คลิกที่นี่  coopNIDA_TU
     1185369150  ครั้งที่ 2/2554  »  ไฟล์บรรยายเรื่อง Journal Link คลิกที่นี่  Journal Link Present 1  และ  Journal Link Present 2
                           »  วิธีการบันทึกข้อมูล Journal Link คลิกที่นี่  Journal Link HandBook
 • 2553

    1185369223  ครั้งที่ 1/2553

    1185369223  ครั้งที่ 2/2553  »  ไฟล์บรรยายของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มจธ. คลิกที่นี่  KMUTTI  และ  KMUTT2

    1185369223  ครั้งที่ 3/2553 

 • 2552

    1185369150  ครั้งที่ 1/2552

    1185369150  ครั้งที่ 2/2552

    1185369150  ครั้งที่ 3/2552

    1185369150  ครั้งที่ 4/2552

 • 2551

    1185369223  ครั้งที่ 1/2551

    1185369223  ครั้งที่ 2/2551

 

 • 2550

    1185369150  ครั้งที่ 1/2550

    1185369150  ครั้งที่ 2/2550

 • 2549

    1185369223  ครั้งที่ 1/2549

 • 2548

    1185369150  ครั้งที่ 1/2548 

    1185369150  ครั้งที่ 2/2548

    1185369150  ครั้งพิเศษ 2548

 

 

 

                                                                          home14