Home ผลงาน

ระเบียงภาพ


ผลงาน

2557  1222222209  การกำหนดข้อตกลงการลงรายการในระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)

                   (รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 4.1, 2/2557 วาระที่ 3.2, 3/2557 วาระที่ 3.2)

                    เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

    new11   1138515756  การตรวจสอบระเบียบบรรณานุกรมของฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย

    new11   1138515639  ข้อตกลงการลงรายการทางบรรณานุกรมและการกำหนดหัวเรื่องของคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรฯ

 

            1222222248  โครงการจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อวารสารภาษาต่างประเทศที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่บอกรับ

                   (รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 5.1, 2/2557 วาระที่ 3.3 และ 4.1, 3/2557 วาระที่ 4.1)

                   1138515639  หัวเรื่องจากฐาน DOAJ


2556  1222222209  ความร่วมมือในการจัดทำดรรชนีวารสารของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

                   (รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2554 วาระที่ 3.4, 1/2555 วาระที่ 3.3, 2/2555 วาระที่ 3.3, 3/2555 วาระที่ 3.1,

                   1/2556 วาระที่ 3.2, 2/2556 วาระที่ 3.1, 3/2556 วาระที่ 3.1, 1/2557 วาระที่ 3.1, 2/2557 วาระที่ 3.1,

                   3/2557 วาระที่ 3.1)

                   1138515662  คู่มือการลงรายการบัตรดรรชนี (2538)

                   1138515756  คู่มือการ Export และ Import ดรรชนีวารสารของระบบ Horizon

                   1138515639  คู่มือการ Export และ Import ดรรชนีวารสารของระบบ Virginia Tech Library System : VTLS

                   1138515662  การรับเข้า-นำส่งระเบียนดรรชนีวารสารในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC / MILLENNIUM

                   1138515756  คู่มือการนำเข้าและส่งออกระเบียนดัชนีวารสารระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Magic Library

                   1138515639  คู่มือการรับเข้า-นำส่งข้อมูลดรรชนีวารสารด้วยโปรแกรม ALIST

                   1138515662  คู่มือการส่งออกและนำเข้าระเบียนบทความวารสารของระบบ WALAI AutoLib

                   1138515756  โปรแกรม MarcEdit

                   1138515639  การทดสอบไฟล์ดรรชนีวารสารของ ม.บูรพา

                   1138515756  คู่มือการลงรายการดรรชนีวารสารภาษาไทย   


 

             1222222248  การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการบอกรับวารสารฉบับพิมพ์และฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์

                    (รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2553 วาระที่ 4.1, 2/2553 วาระที่ 3.4, 3/2553 วาระที่ 3.3, 1/2554 วาระที่ 3.3,

                    2/2554 วาระที่ 3.3, 1/2555 วาระที่ 3.2, 2/2555 วาระที่ 3.2, 3/2555 วาระที่ 3.2, 1/2556 วาระที่ 3.1)

 

 

2555   1222222209  คู่มือการลงรายการบรรณานุกรมวารสาร    

                    (รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2549 วาระที่ 5, 1/2550 วาระที่ 3.3, 2/2550 วาระที่ 3.1, 1/2551, วาระที่ 3.1, 

                     2/2551 วาระที่ 3.1, 1/2552 วาระที่ 3.1, 2/2552, วาระที่ 3.1, 3/2552, วาระที่ 3.1, 4/2552 วาระที่ 3.1,   

                     1/2553 วาระที่ 3.1, 2/2553 วาระที่ 3.1, 3/2553 วาระที่ 3.1, 1/2554 วาระที่ 3.1, 2/2554 วาระที่ 3.1,

                     1/2555 วาระที่ 3.1, 2/2555 วาระที่ 3.1)  

                     1138515662  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การลงรายการบรรณานุกรมวารสารตามมาตรฐาน MARC 21 สำหรับบรรณารักษ์

                          กลุ่มงานวารสารของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)"

 

2554   1222222248  งานวารสารกับกลยุทธ์ทางการตลาด : กรณีศึกษาจากห้องสมุดต่างๆ

                     (รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2551 วาระที่ 4.2 ข้อ 5, 1/2552 วาระที่ 3.3, 2/2552 วาระที่ 3.3, 3/2552

                      วาระที่ 3.3, 4/2552 วาระที่ 3.2,1/2553 วาระที่ 3.2, 2/2553 วาระที่ 3.2,  3/2553 วาระที่ 3.2, 1/2554

                      วาระที่ 3.2, 2/2554 วาระที่ 3.2)

 

2553   1222222209  การสำรวจสถานภาพ/โครงสร้างการบริหารงานวารสาร    

                     (รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2552 วาระที่ 3.2, 2/2552 วาระที่ 3.2, 3/2552 วาระที่ 3.2, 4/2552 วาระที่ 4.1,

                     1/2553 วาระที่ 3.3 และ 2/2553 วาระที่ 3.3) 

  

             1222222248  การประกวดคำขวัญของคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

                     (รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2553 วาระที่ 4.1 และ 3/2553 วาระที่ 3.4)

    

2552   1222222208  การสำรวจการดำเนินงานวารสารเย็บเล่ม

                      (รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2552 วาระที่ 5.1)

 

2551   1222222248  การจัดทำมาตรฐานการลงรายการบรรณานุกรมวารสาร    

                      (รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2551 วาระที่ 3.2)  

 

 

  

   

 

 home03